ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN AREA 077 SHOP
Artikel 1. Toepasselijkheid
Artikel 2. Aanbiedingen

Artikel 3. Prijzen
Artikel 4. Bestellingen

Artikel 5. Betalingen

Artikel 6. Verzendkosten
Artikel 7. Levering
Artikel 8. Verzenden
Artikel 9. Eigendom
Artikel 10. Reclames en retourzendingen
Artikel 11. Herroepingrecht
Artikel 12. Garantie
Artikel 13. Overmacht
Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Area 077 Shop en op alle overeenkomsten met Area 077 Shop.
1.2 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts in onderling overleg schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 In geval  Area 077 Shop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen  van deze Voorwaarden toestaat, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Area 077 Shop deze voorwaarden soepel toepast.

1.5 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Area 077 Shop  in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Area 077 Shop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 2. Aanbiedingen
2.1 Area 077 Shop is niet aansprakelijk voor onjuistheden in productomschrijvingen.

2.2 Afbeeldingen in de webshop kunnen afwijken van het geleverde product. Voor zover dit te maken heeft met aanpassingen die de producent heeft doorgevoerd, is dit geen reden tot reclamatie.


Artikel 3. Prijzen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro, inclusief 21% BTW.

3.2 Indien vermelde prijzen onmiskenbaar onjuist zijn, heeft Area 077 Shop ten alle tijden het recht de overeenkomst te ontbinden c.q. de prijs aan te passen. Prijzen zijn onmiskenbaar onjuist als er een afwijking van meer dan 20% is ten opzichte van de gangbare prijzen voor hetzelfde of een soortgelijk product.

3.3 Genoemde prijzen zijn exclusief handeling- en verzendkosten.

3.4 Genoemde prijzen zijn exclusief eventuele belastingen of andere heffingen.

Artikel 4. Bestellingen

4.1 Op het moment dat een bestelling wordt gedaan en deze door Area 077 Shop wordt aanvaard is er sprake van een overeenkomst.

4.2 Bestellingen dienen altijd schriftelijk te worden gedaan.

4.3 Indien een bestelling om welke reden dan ook niet door Area 077 Shop wordt ontvangen, kan Area 077 Shop hier nooit aansprakelijk voor worden gesteld.

4.4  Area 077 Shop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. In voorkomende gevallen zal Area 077 Shop u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

 

Artikel 5. Betaling

5.1 Betaling dient vooraf te geschieden.
5.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

5.3 Indien betaling uitblijft is Area 077 Shop gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
5.4 Bij aankopen in onze fysieke shop kan ter plekke contant of per pin worden betaald.


Artikel 6. Verzendkosten
6.1 Verzendkosten als vermeld in aanbiedingen, zijn samengesteld uit  handeling -en verpakkingskosten alsmede de daadwerkelijke pakketverzendkosten.

6.2 Over het algemeen betaalt u eenmaal verzendkosten per bestelling, tenzij deelleveringen overeen zijn gekomen.

6.3 Verzendkosten  worden door  Area 077 Shop bepaald o.b.v. gewicht i.c.m. de grootte van de producten. Men kan op geen enkel moment rechten ontlenen aan de automatisch berekende verzendkosten. Area 077 Shop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de verzendtarieven te wijzigen. Wijzigingen in de verzendkosten zijn geen reden tot annulering van de bestelling. In voorkomende gevallen kunt u schriftelijk bewijs verlangen waaruit de gemaakte verzendkosten blijken.

 

Artikel 7. Levering
7.1. Levertijden zijn slechts indicatief

7.2 Bestellingen worden als een geheel verzonden. In geval enkele artikelen niet voorradig zijn, kan in onderling overleg worden afgesproken dat de bestelling wordt geleverd in deelleveringen. De hieruit voortvloeiende extra verzendkosten zullen aan u worden doorberekend.
7.3. In het geval een artikel niet langer meer verkrijgbaar is, zal Area 077 Shop u hier zo snel mogelijk van op de hoogte brengen en vrijblijvend een vergelijkbaar product aanbieden, of het hiervoor betaalde bedrag terugstorten op uw rekening.

7.4 Leveringen vinden slechts plaats op het bij bestelling aangegeven leveringsadres en zullen niet bij de buren worden aangeboden. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren, dan is Area 077 Shop hiervoor niet verantwoordelijk.

 

Artikel 8 Verzenden

8.1  Area 077 Shop draagt zorg voor verzending binnen 30 dagen na ontvangst betaling, tenzij anders overeengekomen. Blijkt verzending binnen deze termijn niet haalbaar, dan wordt in overleg een langere termijn afgesproken, of de overeenkomst ontbonden.
8.2 Het verzenden van replica's is enkel mogelijk naar klanten met de licenties en vergunningen conform wetgeving. De consument is verantwoordelijk voor het aanleveren en verwerken van alle nodige papieren. De consument is verantwoordelijk voor de ontvangst van het product.

8.3 Op het moment dat uw bestelling is verzonden ontvangt u een track en trace code, waarmee u de levering kunt volgen

 

 

Artikel 9. Eigendom
9.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas dan over als het volledige factuurbedrag is bijgeschreven op de rekening van Area 077 Shop en het product door Area 077 Shop is verzonden.  

Artikel 10. Reclames en retourzendingen
10.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, stelt u Area 077 Shop hier binnen 24 uur na aflevering  van op de hoogte.

10.2 Indien duidelijk is aangetoond dat een product niet aan de overeenkomst voldoet, dient dit te worden geretourneerd (ongebruikt , onbeschadigd, compleet en in de orginele verpakking) en heeft Area 077 Shop de keuze het betreffende product te vervangen door een nieuw product, dan wel de overeenkomst te ontbinden. In het laatste geval  wordt het aankoopbedrag teruggestort.

10.3 Een hogere of lagere Joule-waarde van replica’s dan aangegeven in de aanbieding, is nimmer reden tot reclamatie. Desgewenst kan onze onderhoudsafdeling deze aanpassen, maar dan komen de kosten voor uw rekening.

 

Artikel 11. Herroepingrecht
11.1 In geval van koop op afstand heeft u een wettelijke zichttermijn van veertien (14) dagen om een product te beoordelen. U mag het product beoordelen zoals u dat ook in de winkel zou doen.

11.2 Maakt u gebruik van het herroepingrecht dan dient u het product retour te sturen in onbeschadigde, ongebruikte staat en in de originele verpakking. Indien het product sporen van gebruik vertoont zal de retourzending niet worden geaccepteerd.

11.3 De kosten voor het retour zenden zijn voor uw rekening.

11.4 Als Area 077 Shop de retourzending heeft ontvangen (onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking) zal restitutie plaatsvinden van de aankoopsom minus de verzendkosten en vijftien euro (€15,-), dan wel een ander product worden toegezonden

11.5 Op het moment dat u het product daadwerkelijk in gebruik neemt, vervalt het herroepingrecht

11.6 Als het product naar oordeel van Area 077 Shop is gebruik vervalt het herroepingrecht

11.7 Het herroepingrecht is niet van toepassing in de volgende gevallen:

  • Het product is speciaal voor u besteld of samengesteld
  • Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggestuurd
  • Producten met een waarde van minder dan vijftig euro (€50,-)

 

Artikel 12. Garantie

12.1 De garantietermijn bedraagt 6 maanden op replica’s.

12.2 Op andere artikelen wordt geen garantie gegeven, maar wordt per artikel door Area 077 Shop in alle redelijkheid bepaald of er sprake is van een gebrek of onvolkomenheid. In voorkomende gevallen krijgt u een nieuw product of restitutie van de aankoopwaarde.

12.3 Het recht op garantie vervalt indien door u of een andere partij wijzigingen en/of upgrades zijn aangebracht aan een product

12.4 Het recht op garantie vervalt indien u producten geheel of gedeeltelijk demonteert, anders dan voor het regelmatig onderhoud noodzakelijk is..

12.5 De garantie is niet van toepassing op gebruikelijke slijtage en slijtdelen.

12.6 Het recht op garantie vervalt bij grof en/of onjuist gebruik. Area 077 Shop bepaalt of er sprake is geweest van grof en/of onjuist gebruik.

12.7 Het recht op garantie vervalt indien het onderhoud minder is dan redelijkerwijs verwacht mag worden .

12.8 Indien een replica een gebrek vertoont dat naar verwachting onder de garantie valt, dan dient men de replica niet meer te gebruiken om vervolgschade te voorkomen. Vervolgschade valt namelijk niet onder de garantie.


Artikel 13. Overmacht

13.1 Onder overmacht wordt verstaan ieder tekortkomen welke niet aan Area 077 Shop  kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
13.2 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Area 077 Shop in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder Area 077 Shop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Update 20-10-2020